"Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju
– zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie"

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako ośrodka prowadzącego nowoczesne, innowacyjne podstawowe i stosowane badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych oraz ściśle współpracującego w tym zakresie z wiodącymi instytucjami i organizacjami naukowymi na świecie, jak również podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi.

Zintegrowane, inter- i transdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe będą prowadzone w zakresie:

  1. wytwarzania, przetwórstwa, przechowywania i konsumpcji prozdrowotnej i bezpiecznej żywności, w tym żywności innowacyjnej,
  2. zdrowia zwierząt, w szczególności w aspektach bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia publicznego,
  3. ochrony środowiska oraz
  4. zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.